1. SIA ROBINA, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi veic visus nepieciešamos pasākumus lai nodrošinātu datu drošību saskaņā ar Vispārīgo Datu aizsardzības regulu ES 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Izdarot pasūtījumu vietnē bestshoes.lv, pircējs dod savu piekrišanu savu datu apstrādei, izmantošanai, reģistrēšanai un uzglabāšanai grāmatvedības reģistros saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Kādi dati tiek ievākti?

Pircējam izdarot pirkumu bestshoes.lv, SIA ROBINA tiešā veidā ar pircēja piekrišanu iegūst pircēja personīgo informāciju, tādu kā pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un preces saņemšanas vieta (piegādes adrese), kas ir nepieciešama, lai veiktu pasūtījuma apstrādi un preču piegādi, kā arī nodrošinātu pircējam labāko iespējamo apkalpošanu. SIA ROBINA nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus, bet tikai tādus datus, kas nepieciešami, lai pircēja pasūtījuma un attiecīgo līgumsaistību izpildi. Informācija tiek iegūta netiešā veidā izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai veiktu mājas lapas izmantošanas uzraudzību un analīzi.

3. Kādiem mērķiem šie dati tiek izmantoti?

Interneta vietnē iegūtie personas dati un dati, kurus, ja nepieciešams pircējs turpmāk sniedz pārdevējam vēl papildus, tiek izmantoti sekojošiem mērķiem:

pārdevēja saziņai ar pircēju telefoniski vai e-pastā;

pircēja pasūtījuma apstrādei un līgumsaistību izpildei;

attiecīga līguma noslēgšanai, ja tāds nepieciešams;

pircēja iesnieguma iesniegšanai sadarbības kredītiestādei izskatīšanai par preču iegādi uz nomaksu;

pirkšanas – pārdošanas un citu nepieciešamo dokumentu (garantijas serfifikāts, līgums, reģistrācijas dokumentu utml.) sagatavošanai;

grāmatvedības uzskaites datu reģistros.

4. Kam ir piekļuve ievāktajiem datiem un kādos gadījumos tie var tikt izpausti trešajām peronām?

SIA ROBINA neizmanto pircēja datus citiem mērķiem kā tiem, kas minēti šo noteikumu 3. punktā, un nedalās ar iegūto informāciju, kuru pircējs sniedz tiešsaistē, nepārdod un neizīrē pircēja datus citiem tirgus dalībniekiem kā arī nodrošina datu aizsardzību un neizplatīšanu citām trešajām personām, izņemot SIA ROBINA sadarbības partnerus un ārpakalpjumu sniedzējus, kas nodrošina pircēja pasūtījuma piegādi, preču finansēšanu un citu pakalpojumu sniegšanu, tādā mērā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei. Likumā noteiktajos gadījumos SIA ROBINA pienākums ir izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, tiesībsargājošām iestādēm, uzņēmuma interešu aizstāvībai, ja ir radusies tāda nepieciešamība un to pieprasa likums.

5. Kā dati tiek uzglabāti un cik ilgi?

SIA ROBINA veic visus nepieciešamos pasākumus pircēju personīgo datu drošībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, nelikumīgu vai netīšu atklāšanu, pārveidošanu un citu nelikumīgu izmantošanu. Dati tiek glabāti elektroniski un papīra formātā un tikai tik ilgi cik nepieciešams pircēja pasūtījuma izpildei un attiecīgi grāmatvedības uzskaites reģistros saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

6. Kādas ir pircēja tiesības attiecībā uz saviem datiem?

Pircējam ir tiesības, iesniedzot rakstiskā veidā pieprasījumu, veikt sekojošas darbības:

piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to kādi dati ir iegūti, kad tie ir iegūti un kad izmainīta informācija, kāds ir datu ieguves avots, kādam mērķim veikta personas datu apstāde, kā tiek veikta datu uzglabāšana un ziņas par personas datu saņēmējiem;

pieprasīt personas datu labošanu, papildināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi, nepatiesi, novecojuši vai arī tie vairs nav nepieciešami sākotnējam to izmantošanas mērķim;

pieprasīt datu dzēšanu jebkurā brīdī.

7. Ar Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu var iepazīties interneta šeit .

8. Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies Preci bestshoes.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par personas datu iesniegšanu, Preces pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot bestshoes.lv interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo bestshoes.lv vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Bestshoes.lv vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.