Pirms sākt lietot SIA „Robina”, reģ.nr. LV42403038, adrese Dzelzceļnieku iela – 19-33, Rēzekne, LV-4601 (Turpmāk tekstā SIA ROBINA), tīmekļa vietni www.bestshoes.lv (turpmāk tekstā bestshoes.lv) lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā Noteikumi).

  1. SIA ROBINA nodrošina bestshoes.lv pieejamo saturu un sniedz preču iegādes pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas/apmaiņas noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un citiem noteikumiem, kuru izklāsts ir atrodams bestshoes.lv.
  2. Piekļūstot bestshoes.lv un/vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, tie jums vai jūsu pārstāvētajai personai ir saprotami un jūs vai jūsu pārstāvētā persona piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Sākot ar brīdi, kad uzsākat lietot bestshoes.lv vai veicat tajā jebkādas darbības, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Ikvienam bestshoes.lv lietotājam ir pienākums regulāri izlasīt  Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēti par tajos veiktajām izmaiņām.
  3. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot bestshoes.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos preču iegādes pakalpojumus un ietverto informāciju.
  4. SIA ROBINA ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt bestshoes.lv saturu un Noteikumus, kuru izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē bestshoes.lv.
  5. Bestshoes.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un iegādāties preces un/vai pakalpojumus (turpmāk tekstā Preces) par cenu, kāda ir spēkā to iegādes brīdī. SIA ROBINA ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt bestshoes.lv norādītās cenas un/vai ievietot jaunas Preces.
  6. Bestshoes.lv lietotājs var iegādāties Preces gan kā reģistrēts lietotājs, gan kā nereģistrēts lietotājs. Katram bestshoes.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust tresājām personām savus piekļuves datus, jo ikviena darbība, kas tiks veikta bestshoes.lv no reģistrēta lietotāja profila, ieskaitot Preču iegādi) autorizējoties ar pareizu lietotāja vārdu un paroli, tiks uzskatīta par paša reģistrētā lietotāja darbību.
  7. SIA ROBINA neuzņemas atbildību par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas jebkad varētu rasties tīmekļa vietnes bestshoes.lv lietošanas laikā.
  8. Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas bestshoes.lv piedāvātās Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta attiecīgajām tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.
  9. Distances līgums par Preces iegādi uzskatāms par noslēgtu ar Preces apmaksas brīdi.