Prieš pradedant naudotis SIA „Robina“, reg.nr. LV42403038, adresas Dzelzceļnieku iela – 19-33, Rėzeknė, LV-4601 (toliau – SIA ROBINA), svetainė www.bestshoes.lv (toliau – bestshoes.lv), prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo sąlygas (toliau –). į kaip sąlygas).

  1. SIA ROBINA teikia bestshoes.lv esantį turinį ir teikia prekių pirkimo paslaugas pagal šias sąlygas, pristatymo taisykles, grąžinimo/keitimo taisykles, Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir kitas taisykles, kurių detales rasite bestshoes.lv.
  2. Prisijungdami prie bestshoes.lv ir (arba) naudodamiesi ja, patvirtinate, kad perskaitėte šias Sąlygas, jos jums ar jūsų atstovaujamam asmeniui suprantamos ir jūs arba jūsų atstovaujamas asmuo sutinkate jų laikytis be apribojimų ar sąlygų. Nuo to momento, kai pradėsite naudotis bestshoes.lv ar atliksite joje kokius nors veiksmus, bus laikoma, kad esate susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiomis taisyklėmis ir jų laikysitės. Kiekvienas bestshoes.lv vartotojas privalo reguliariai skaityti Sąlygas, kad būtų laiku informuotas apie jose padarytus pakeitimus.
  3. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti ir nesinaudoti bestshoes.lv, taip pat nesinaudoti prekėms įsigyti siūlomomis paslaugomis ir jose esančia informacija.
  4. SIA ROBINA turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti bestshoes.lv turinį ir Sąlygas, kurių pakeitimai įsigalioja po to, kai jie yra paskelbti bestshoes.lv svetainėje.
  5. Bestshoes.lv vartotojai turi teisę naudotis joje siūlomomis galimybėmis ir pirkti prekes ir/ar paslaugas (toliau – Prekės) už pirkimo metu galiojančią kainą. SIA ROBINA turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti bestshoes.lv nurodytas kainas ir/arba įdėti naujų Prekių.
  6. Bestshoes.lv vartotojas gali pirkti Produktus ir kaip registruotas, ir kaip neregistruotas vartotojas. Kiekvienas registruotas bestshoes.lv vartotojas yra įpareigotas neatskleisti savo prieigos duomenų trečiosioms šalims, nes kiekvienas veiksmas, kuris bus atliktas bestshoes.lv iš registruoto vartotojo profilio, įskaitant prekių pirkimą) autorizuojant teisingu vartotojo vardu ir slaptažodžiu , bus vertinamas kaip paties registruoto vartotojo veiksmas.
  7. SIA ROBINA neprisiima atsakomybės už jokias išlaidas ir nuostolius, kurie gali atsirasti naudojantis svetaine bestshoes.lv.
  8. Jeigu pirkėjas, naudodamasis internetu, įsigyja bestshoes.lv siūlomas Prekes, tai toks abipusis susitarimas yra laikomas distancijos sutartimi ir jai taikomos atitinkamos teisės normos, reglamentuojančios distancijos sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, 2010 m. Latvijos Respublikos “Vartotojų teisių apsaugos įstatymas” , prie Latvijos Respublikos ministrų kabineto nuostatų “Nuostatos dėl nuotolinės prekybos sutarčių”.
  9. Nuotolinė Prekės pirkimo sutartis laikoma sudaryta mokėjimo už Prekę momentu.